พิธีสวนสนามยุวกาชาด 2563

กลุ่มยุวกาชาดโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จัดพิธีสวนสนามยุวกาชาด ประจำปี 2563
ที่สนามโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส  เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์ 2563
เพื่อให้ผู้เรียนรำลึกถึงความเป็นมาของยุกาชาด
โรงเรียนฯ  ขอบพระคุณ  ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และยุวกาชาดทุกคน ที่ทำให้พิธีสวนสนามยุวกาชาดสำเร็จไปได้ด้วยดี