โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่ นครราชสีมา

โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTEX)
ซึ่ง การเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment : SMTE)
เป็นการสร้างฐานความรู้แก่เยาวชน เพื่อศึกษา ครั้งนี้การศึกษานอกสถานที่ เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน จากมโนภาพสู่ความจริงได้เชื่อมโยง ชัดเจนยิ่งขึ้น
30 -31  มกราคม 2563