การตรวจเยี่ยมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ผู้อำนวยการเกษา  โคตรชมภู และทีมบริหาร ตรวจเยี่ยมการประเมินผลงานวิชาการของบุคลากรเพื่อนเพิ่มวิทยฐานะ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสภาวะที่ โควิด 19  อยู่ในห้วงการผ่อนปรน ยังคงพัฒนาไม่หยุดยั้ง
ให้กำลังใจ คณะครูไม่ขาด