เตรียมพร้อมรับการเปิดภาคเรียน และการเฝ้าระวัง Civid19

28 มิถุนายน 2563 คณะทำงานจากสาธารณสุข ศึกษานิเทศก์จาก สพม.เขต 23 และ ศน.สพป.สน.เขต 3
ได้มาติดตามการเตรียมการวันเปิดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ซึ่งการติดตามในครั้งนี้ เป็นที่น่าพอใจกับคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยม