พิธีปฐมนิเทศน์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

พิธีปฐมนิเทศน์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนใหม่
คุ้ยเคยเพื่อนๆ สถานที่ และรับทราบแนวปฏิบัติ ของโรงเรียน ระเบียบแบบแผนเบื้องต้น สถานที่
1 กรกฎาคม 2563
ขอขอบคุณท่านรองเสกสรรค์ อัตรสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ประธานในพิธี