วันภาษาไทยแห่งชาติ 2563

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จัดกิจกรรมวันภษาไทยแห่งชาติ เพื่อลำรึกถึงอดีตที่บรรพบุรุษได้ให้ สิ่งทรงคุณค่าแก่ลูก หลาน
ที่มา : วันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี คือ วันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น ให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป