ผอ.มอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ปี 2564

ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการเกษา  โคตรชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส  ที่ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 จาก ผลการคัดเลือกเด็กและยาวชนดีเด่น ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ  จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ และชื่อเสียง ที่มีผลงานระดับประเทศให้กับจังหวัดสกลนคร ให้ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเด็กและเยาชนดีเด่นในงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2564 ส่วนของ นักเรียนโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส  ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. เด็กชายชวนากร. สิงห์ปั้น.

2. เด็กชายกรชนก. รัตนกร

3. เด็กชายพีรพล ศรีแดน

4. เด็กชายอธิปัท. เรืองนิคม

5. เด็กขายสรวิทย์. ฤทธิธรรม
6. เด็กขายสรวิชญ์. วันเสน
7. นายเอกวินทร์. พลรัตน์
8. เด็กชายสิทธนนท์ แสนอุบล
9. นายอัจฉริยะ. ชมภูพื้น
10. นายวราโชติ. อินคุณ
11. นายวรเชษฐ์. พรมบุตร
12. นายธนากร. วิ่งเดช
13. นายอนุตรชัย วิภาวิน
14. นางสาวพิธพร เสนารักษ์
15. นายจักรกฤษณ์ บุตตพักตร์