สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นองค์ประธานเปิดป้าย “อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘”

เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาว อำเภอวานรนิวา […]