img
img

หัวหน้ากลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้

หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางจิราพร รวยทรัพย์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ป.ตรี ค.บ. ฟิสิกส์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนิภาพร อวนป้อง

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ป.ตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ ป.โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางดอกไม้ เจริญชัย

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ป.ตรี ศศ.บ. การจัดการ ป.โท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายสํารอง ลายทอง

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ป.ตรี กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุภาพ อำมุกคะ

ครูเชี่ยวชาญ (คศ.4) ป.ตรี ศศ.บ. ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุรัสวดี ไชยมงคล

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ป.ตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ ป.โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายอำนวย อโนมา

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ป.ตรี กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ ป.โท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางรุ้งตะวัน นาสพัส

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ป.ตรี ค.บ. สังคมศึกษา ป.โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายอิดธิเดช ใต้กรแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ป.ตรี ค.บ. พลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสำรอง ลายทอง

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ป.ตรี กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์

ครูเชี่ยวชาญ (คศ.4) ป.ตรี ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ ป.โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเสาวภา ไปยะพรม

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ป.ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ