img
img

ผู้อำนวยการโรงเรียน

img

นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
081-790-1200 kittisak@mwn.ac.th
Personal Information
ชื่อ-สกุล : นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ
วิทยฐานะ : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
Email : kittisak@mwn.ac.th
Phone : 081-790-1200
ประวัติการทำงานผู้อำนวยการกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ
ลำดับ วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง โรงเรียน
1 23 พ.ค. 2528 อาจารย์ 1 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา จังหวัดสกลนคร
2 1 พ.ค. 2532 อาจารย์ 1 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา จังหวัดนครพนม
3 29 ธ.ค. 2538 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร
4 7 พ.ค. 2542 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคม จังหวัดสกลนคร
5 19 เม.ย. 2543 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ จังหวัดสกลนคร
6 14 มี.ค. 2544 รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
7 4 ก.ย. 2544 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
8 24 ธ.ค. 2547 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
9 15 มิ.ย. 2548 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนท่าสงครามวิทยา จังหวัดสกลนคร
10 1 ต.ค. 2553 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี จังหวัดสกลนคร
11 23 พ.ย. 2554 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา จังหวัดสกลนคร
12 1 พ.ย. 2559 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร
13 25 ต.ค. 2561 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
14 1 ต.ค. 2564-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงรุกโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทั้งระบบของโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

รูปภาพผู้อำนวยการโรงเรียน

director image
director image
director image
director image
director image
director image