>> กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนการสอน


นายลิขิต  ช่วยรักษา


นายวิทยา  ยะมุงคุณ

นายปรีชัย  เนื้อแก่น

นางคำแปลง  สุทธิ

นายวิญญาลักษณ์  สุทธิ

นางนงค์นุชย์  เพชรกันหา

นางแสวง  นามรักษา

นางประนอม  มุทาพร

นายปัญญา   ปังอุทา

นายประสงค์  น้อยตาแสง

นายปัญญา  นามเสาร์

นายธวัช  สุขทวี

นายบรรจง  พลน้อย


นางวิเชียร  จำปาอ่อน

นางสาววรรนิภา  หลอดพาโก

นางดวงใจ   สัพโส

นายสุรศักดิ์  วงศ์ธรรม

นายอุทิศ  วงศ์คำจันทร์