>> กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นายกัณหา  สุมังคะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ
——————————————————————————————————–
งานช่าง

นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์

——————————————————————————————————–
งานเกษตร

นายปัญญา  สุวรรณไสย

นางนงเยาว์   พรมวัง

นายวัชรพงษ์  คำมุข
——————————————————————————————————–
งานบ้าน / งานประดิษฐ์

นางอรวรรณ   แสงรุ่ง

นางพิไลพร  สวัสดิ์

นายเมษ์ทิตย์ พละกรต


ว่าที่ ร.ต.หญิง สิทธิพร  ทุมสา

นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์