>> กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสุภาพ  อำมุกคะ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นางประริยะกุล  อินทรสิทธิ์


นางสาวปาลลิน วิจิตรอำไพศาล


นางสาวเพ็ญพักตร์  นนตระอุดร


นางสาวสินีนาฏ  นาสีแสน


นางมลฤดี  บิดร


นางสาวมนต์วจี  สกุลกัญญารัตน์


นางสาววิชุนันท์     แสงธาดา

นางสาววิไลวรรณ สุดยะดา


ว่าที่ ร.ต. ปัญจพล  แสนตรี


นายกิตติศักดิ์  ศรีมี