>> กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางธัญญลักษณ์  ธีระจาตุพัฒน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวิภาภรณ์  วงศ์วณิช


นายพีระพงษ์  นาชัยสิทธิ์


นางวาสนา  อโนมา


นายอำนวย  อโนมา


นางนิศากร  แสงพงศานนท์


นางนฤมล  แสนอุบล


นายอภิชัย  แก้วกาวี


นางหนึ่งฤทัย  ชมชัยภูมิ


นางวิลาวัลย์  สุวรรณไสย


นางปุญญพัฒน์  ศรีท้าว


นางอภิญญา  ประชุมรักษ์


นายอรรถพล  ศุภรรัตน์


นายวีระยุทธ  รวยทรัพย์

นางจิราพร  รวยทรัพย์

นายมรกต  วงค์อินทร์อยู่


นายสมศักดิ์  ป้องทอง


นายสะท้าน  พรหมดา


นางสาวกันยารัตน์  อมศรี

นางสาวนิภาพร   อวนป้อง

นายปราโมทย์  พันธ์ขาว


นางพิศมัย  อัตรสาร


นางสาวเจนนี่  สมนึก


นางสาวรักสุดา  อุดม


นายวรัญญู  ศิริสรณ์


นายยุทธการ  นูนทะธรรม


นายศราวุฒิ  ไชยริบูรณ์


นางสาวสตรีรัตน์  แสงศรี

นางสาวณัฐวดี  แสงจันทร์


นายอดุลวิทย์  ศรีสถาน


นางสาวกนกวรรณ  เปรมปรี

———————————————————————–

งานเทคโนโลยี  สารสนเทศและการสื่อสาร

นายธนเดช  มณีวรรณ์

 

นางปัณษ์วนัช  ศุภรรัตน์

นางอรอนงค์  เหง้าพรหมนิล

นายสุทธิชัย  สร้างช้าง

 


นายนราธิป  ไชยรักษ์

นางสาวศรัณย์รัตน์  พรมจันทร์
(ครูโครงการพิเศษ)


นายนัฐวัฒน์  ตรีสาตร์
(ครูโครงการพิเศษ)

นายณัฐพงศ์ หล้าหิบ

(ครูโครงการพิเศษ)