>> กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
นางรุ้นตะวัน  นาสะพัด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม


นายวิรัตน์  สุวะศรี


นายอนุชา  ตินอาษา


นางสาวสกุลตลา  โพธิ์ศรี


นางกรกนก  กาติวงศ์


นายจามร  ไชยวารีย์


นายณัฏภัทร  บุญคำภา


นางสาวพัชรา  นามดี


นายจุมพล  เศษอาจ


นายฤทธิไกร  สุวรรณไสย


นางสาวณัฎฐิญาภัค  คงสถบดี

นางสาวปิยธิดา  สัพโส

นายวัฒนา  สุริวรรณ์


นางสาวศิริยากรณ์  จันทะราช

นางสาวสิริญญา สุวรรณรงค์

นางสาวภวันรัตน์ เกตุพิลา

 
นางสาวเกสรา  วงษ์ตาแพง