>> กลุ่มสาระศิลปะ


นายสำรอง  ลายทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจำนงค์  สีสถาน


นายสมชาย  ลีลาดอิน


นายพัฒนพิศิษฎ์  พรมเทศ


นางสาวอุไรวรรณ  แผงนาที


นายเสกสรรค์  ศูนย์กลาง