กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ควรรู้

 1. พรบ.การศึกษา พ.ศ. 2452  >>>CLICK<<<
 2. พรบ.บริหารราชการ ศธ. 2546  >>>CLICK<<<
 3. ระเบียบกระทรวง การจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550  >>>CLICK<<<
 4. ระเบียบกระทรวง การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553  >>>CLICK<<<
 5. การส่งเสริม สนับสนุน ไปศึกษา ดูงาน อบรม  >>>CLICK<<<
 6. ซักซ้อมแนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ (เติ่มเติม)  >>>CLICK<<<
 7. ระเบียบการแบ่งส่วนราชการ  >>>CLICK<<<
 8. ระเบียบการเปิดปิดภาคเรียน  >>>CLICK<<<
 9. ระเบียบการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ  >>>CLICK<<<
 10. ระเบียบการลา  >>>CLICK<<<
 11. ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ 2549  >>>CLICK<<<
 12. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อ  >>>CLICK<<<
 13. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 >>>CLICK<<<