การขอย้ายสถานศึกษา

การขอย้ายสถานศึกษา

(ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558)

1.  เขียนคำร้องให้ถูกต้องครบถ้วน (ตัวอย่างการกรอก) (download)

2. ยื่นเอกสารสำเนาบัตรประจำตัว / เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

3. แนบรูปถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียน ขนาด  1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น