การขอหนังสือรับรอง (ปพ.7)

การขอหนังสือรับรอง (ปพ.7)

(ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558)

1. ส่งรูปถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียน ขนาด  1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น