>> การวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน


นายจามร  ไชยวารีย์
หัวหน้างาน


นาวสาวภัทรียา  ลับภู
เจ้าหน้าที่


นางกรกนก  กาติวงศ์
เจ้าหน้าที่

นายยุทธการ  นูนทะธรรม
เจ้าหน้าที่

นางสาวเจนจิรา จารสีเพ็ง
เจ้าหน้าที่


นายฤทธิไกร  สุวรรณไสย
เจ้าหน้าที่