ข้อมูลบุคลากร

ผู้บริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการบริหาร

> กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

> กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

> กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

> กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

> กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

> กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

> กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

> กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

> กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน

> กลุ่มงานส่่งเสริมการเรียนการสอน