>> คณะกรรมการงานประปา น้ำดื่ม

นายกัณหา  สุมังคะ
หัวหน้างาน

นายภูมิวัฒน์  พรมวัง
เจ้าหน้าที่


นายมรกต  วงค์อินทร์อยู่
เจ้าหน้าที่

นายธวัช  สุขทวี
เจ้าหน้าที่