>> คณะกรรมการงานอาคาร

นายภูมิวัฒน์  พรมวัง
หัวหน้างาน

นายกัณหา  สุมังคะ
เจ้าหน้าที่


นายประภาส  จันทรเสนา
เจ้าหน้าที่

นายประสงค์  น้อยตาแสง
เจ้าหน้าที่

นายปัญญา  นามเสาร์
เจ้าหน้าที่