>> คณะกรรมการงานโสตทัศนศึกษา


นายสะท้าน  พรหมดา
หัวหน้างาน


นายอภิชัย  แก้วกาวี
เจ้าหน้าที่


นายจุมพล  เศษอาจ
เจ้าหน้าที่