>> คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

 
นายเกษา โคตรชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
ประธานกรรมการ


นายเสกสรรค์ อัตรสาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการ

นายวิชิต ประทัยเทพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการ


นางจิราพร  รวยทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
กรรมการ

นางดอกไม้ เจริญชัย
หัวหน้างานงบประมาณ
กรรมการ


นางสาวนุชนาถ  วงศ์อุดมศิลป์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล
กรรมการและเลขานุการ


นางพาณี เวทย์บูชา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการและรองเลขานุการ