>> คณะกรรมการบนริหารงานกลุ่มวิชาการและหลักสูตร

 
นายกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ


นายเสกสรรค์ อัตรสาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ


นางพาณี เวทย์บูชา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล     กรรมการ

นางดอกไม้ เจริญชัย
หัวหน้างานงบประมาณ    กรรมการ


นายวิชิต ประทัยเทพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน    กรรมการและเลขานุการ


นางจิราพร  รวยทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ