คณะกรรมการบริหาร

       คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส


นายกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส


นายเสกสรรค์ อัตรสาร
ตำแหน่งรองผู้อำนวยฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นายวิชิต ประทัยเทพ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นางสาวนุชนาถ  วงศ์อุดมศิลป์
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล


ดร.ณรงค์ศักดิ์  พรมวัง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารงานทั่วไป

บริบทตามกรอบภารกิจที่ควรรู้