>> คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานอาคารสถานที่และสิ่งแลดล้อม

 
นายเกษา โคตรชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ


นายเสกสรรค์ อัตรสาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ

นายวิชิต ประทัยเทพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน    กรรมการ


นางพาณี เวทย์บูชา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล     กรรมการ

นางดอกไม้ เจริญชัย
หัวหน้างานงบประมาณ    กรรมการ


นางจิราพร  รวยทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ


นายชูศักดิ์ สุวรรณเทน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป   กรรมการและเลขานุการ


นายเดชา  ศิริดล
หัวหน้าหัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ