>> คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ


นายเกษา  โคตรชมภู
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
ประธานกรรมการ

นายเสกสรรค์  อัตรสาร
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ  ฝ่ายการบริหารทั่วไปและงานงบประมาณ
กรรมการ


นายวิชิต  ประทัยเทพ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการบริหารงานวิชาการและงานบุคคล
กรรมการ


นางพาณี เวทย์บูชา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ


นายชูศักดิ์ สุวรรณเทน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
กรรมการ

นางจิราพร รวยทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
กรรมการ

นางดอกไม้ เจริญชัย
หัวหน้างานงบประมาณ
กรรมการ


นางสุภรณ์  ไชยภูมิ
หัวหน้างานแผนงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ