คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียน

 
นายเกษา โคตรชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ


นายเสกสรรค์ อัตรสาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ

นายวิชิต ประทัยเทพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน    กรรมการ


นางพาณี เวทย์บูชา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล     กรรมการ

นางจิราพร  รวยทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ

นางดอกไม้ เจริญชัย
หัวหน้างานงบประมาณ    กรรมการ


นายชูศักดิ์ สุวรรณเทน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป   กรรมการและเลขานุการ

นางเนตรนภา  รัตนะ
หัวหน้างานบริหารกิจการนักเรียน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ