>> คณะกรรมการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
นายเกษา โคตรชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ


นายเสกสรรค์ อัตรสาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ

นายวิชิต ประทัยเทพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน    กรรมการ


นางพาณี เวทย์บูชา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล     กรรมการ

นางดอกไม้ เจริญชัย
หัวหน้างานงบประมาณ    กรรมการ


นางจิราพร  รวยทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ

ดร.ณรงค์ศักดิ์  พรมวัง
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ