>> คณะกรรมการสุขา และโรงอาหาร


นายสำรอง  ลายทอง
หัวหน้างาน

นายเดชา  ศิริดล
เจ้าหน้าที่

นายไพบูลย์  ฮาบเมืองซอง
เจ้าหน้าที่