>> คณะกรรมการให้บริการสถานที่และครุภัณฑ์

นายกัณหา  สุมังคะ
หัวหน้างาน

นายปัญญา  สุวรรณไสย
เจ้าหน้าที่

นายภูมิวัฒน์  พรมวัง
เจ้าหน้าที่