>> กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน


นางดอกไม้  เจริญชัย
หัวหน้างานการเงิน


นางพิไลพร  สวัสดิ์
หัวหน้างานแนะแนว


นางอุทัย  สุขเกษม
งานแนะแนว

 
นางสาวญัฐกานต์  รัตที
งานแนะแนว

นางสาวไอลดา  ลิ้มประเสริฐ
หัวหน้างานบรรณารักษ์

นางสาวสตรีรัตน์    ศรีวิภักดิ์
งานบรรณารักษ์