>> งานการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา


นางจิราพร  รวยทรัพย์
หัวหน้างาน


นางจันทร์เพ็ญ  จำเริญ
เจ้าหน้าที่


นางธัญญลักษณ์  ธีระจาตุพัฒน์
เจ้าหน้าที่


นางสุรัสวดี  ไชยมงคล
เจ้าหน้าที่


นายกิติพงษ์  เวทย์บูชา
เจ้าหน้าที่


นางสุฐิดา  สาระนันท์
เจ้าหน้าที่


นางเนตรนภา  รัตนะ
เจ้าหน้าที่


นางรุ้งตะวัน  นาสพัส
เจ้าหน้าที่


นายอภิสิทธิ์  จิระสวัสดิ์พงค์
เจ้าหน้าที่


นายเดชา  ศิริดล
เจ้าหน้าที่

นายวิทยา  สมพมิตร
เจ้าหน้าที่

นายณัฏภัทร  บุญคำภา
เจ้าหน้าที่


นางอุทัย  สุขเกษม
เจ้าหน้าที่

 
นางสาวญัฐกานต์  รัตที
เจ้าหน้าที่