>> งานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา


นายณัฏภัทร บุญคำภา
หัวหน้างาน


นางสาวภิรมย์ญา สุธรรม
เจ้าหน้าที่


นางสาวพัชรา นามดี
เจ้าหน้าที่

นางสาวเจนจิรา จารสีเพ็ง
เจ้าหน้าที่

นายอภินันท์ สารเนตร
เจ้าหน้าที่