>> งานการจัดตารางเรียน – ตารางสอน


นางจิราพร รวยทรัพย์
หัวหน้างาน


นางธัญญลักษณ์  ธีระจาตุพัฒน์
เจ้าหน้าที่


นางสุรัสวดี  ไชยมงคล
เจ้าหน้าที่


นายกิติพงษ์  เวทย์บูชา
เจ้าหน้าที่


นางสุฐิดา  สาระนันท์
เจ้าหน้าที่


นางเนตรนภา  รัตนะ
เจ้าหน้าที่


นางรุ้งตะวัน  นาสพัส
เจ้าหน้าที่


นายอภิสิทธิ์  จิระสวัสดิ์พงค์
เจ้าหน้าที่


นายเดชา  ศิริดล
เจ้าหน้าที่

นางสาวภิรมย์ญา สุธรรม
เจ้าหน้าที่


นางสาวพัชรา นามดี
เจ้าหน้าที่


นายณัฏภัทร  บุญคำภา
เจ้าหน้าที่