>> งานการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา


นางจิราพร  รวยทรัพย์
หัวหน้างาน


นางจันทร์เพ็ญ  จำเริญ
เจ้าหน้าที่


นางพัชรินทร์  คณิสาร
เจ้าหน้าที่

นางสาวภิรมย์ญา  สุธรรม
เจ้าหน้าที่


นายวิทยา  สมพมิตร
เจ้าหน้าที่