>> งานการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้และงานห้องสมุด


นางสุภาพ อำมุกคะ
หัวหน้างาน

นางสาวสุกัญญา พรมเกตุ
เจ้าหน้าที่

นางสาวไอลดา ลิ้มประเสริฐ
เจ้าหน้าที่

นางสาวกรรณิกา ไชยแสงราช
เจ้าหน้าที่


นางธัญญลักษณ์  ธีระจาตุพัฒน์
เจ้าหน้าที่


นางสุรัสวดี  ไชยมงคล
เจ้าหน้าที่


นายกิติพงษ์  เวทย์บูชา
เจ้าหน้าที่


นางสุฐิดา  สาระนันท์
เจ้าหน้าที่


นางเนตรนภา  รัตนะ
เจ้าหน้าที่


นางรุ้งตะวัน  นาสพัส
เจ้าหน้าที่


นายอภิสิทธิ์  จิระสวัสดิ์พงค์
เจ้าหน้าที่


นายเดชา  ศิริดล
เจ้าหน้าที่