>> งานการวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง การสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง


นางพาณี เวทย์บูชา
หัวหน้างาน

นายอรรถพล  ศุภรรัตน์
เจ้าหน้าที่

นางสาวทิพย์วรรณ  พันทะสา
เจ้าหน้าที่