>> งานการศึกษาพิเศษ

นางนงเยาว์   พรมวัง
หัวหน้างาน

นางประริยะกุล  อินทรสิทธิ์
เจ้าหน้าที่

นางสาวสุชัญญา  วาปี
เจ้าหน้าที่


นางอุทัย  สุขเกษม
เจ้าหน้าที่

 
นางสาวญัฐกานต์  รัตที
เจ้าหน้าที่