>> งานการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

นายธนเดช  มณีวรรณ์
หัวหน้างาน

นางจิราพร  รวยทรัพย์
เจ้าหน้าที่

นายสมศักดิ์  อินทรสิทธิ์
เจ้าหน้าที่

นางจันทร์เพ็ญ  จำเริญ
เจ้าหน้าที่

นางสุรัสวดี  ศิริดล
เจ้าหน้าที่

นางพิไลพร  สวัสดิ์
เจ้าหน้าที่