>> งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นายสมศักดิ์  อินทรสิทธิ์
หัวหน้างาน

นางประริยะกุล  อินทรสิทธิ์


นายสำรอง  ลายทอง
เจ้าหน้าที่


นายอภิชัย  แก้วกาวี
เจ้าหน้าที่


นางพิไลพร  สวัสดิ์
เจ้าหน้าที่


นางสาวภัทรียา ลับภู
เจ้าหน้าที่


นางกรกนก กาติวงศ์
เจ้าหน้าที่

นายยุทธการ  นูนทะธรรม
เจ้าหน้าที่

นายณัฏภัทร  บุญคำภา
เจ้าหน้าที่