>> งานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)


นางสาวสุชัญญา  วาปี
หัวหน้างาน / ดูแลระบบ


นางสาวทิพย์วรรณ  พันทะสา
เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลครู/บุคลากรทางการศึกษา


นางสุรัสวดี  ศิริดล
เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลครุภัณฑ์

นางปัณษ์วนัช  ศุภรรัตน์
เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลด้านเทคโนโลยี / จัดทำข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน


นายสุนิจ  แก้วตาบรรเจิด
เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์/การจัดซื้อจัดจ้าง