งานข้อมูลสารสนเทศด้านอาคารสถานที่-ครุภัณฑ์ ( B-OBEC )


นายวีระยุทธ  รวยทรัพย์
หัวหน้างาน

นายปัญญา  สุวรรณไสย
เจ้าหน้าที่