>> งานคณะกรรมการเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


นายนเรศ  เปลี่ยนคำ
หัวหน้างาน

นางสาววาสนา  อโนมา
เจ้าหน้าที่

นางสาวอุไรวรรณ  แผงนาที
เจ้าหน้าที่

ว่าที่ ร.ต.หญิง เบญจลักษณ์  พูลทรัพย์
เจ้าหน้าที่