>> งานจัดทำสำมะโนผู้เรียน

นางนงเยาว์   พรมวัง
หัวหน้างาน


นางสาวธนัชพร  พ่อธานี
เจ้าหน้าที่


นางพิศมัย  อัตรสาร
เจ้าหน้าที่