>> งานตรวจสอบ ติดตาม จัดระบบควบคุมภายในฝ่ายและรายงานผลการดำเนินงานภายในฝ่ายฯ


นายอรรถพล  ศุภรรัตน์
เจ้าหน้าที่

นางปุญญพัฒน์  ศรีท้าว
เจ้าหน้าที่

นางสาวกนกวรรณ  เปรมปรี
เจ้าหน้าที่