>> งานตรวจสอบ ติดตาม จัดระบบควบคุมภายในฝ่าย และรายงานผลการดำเนินงานภายในฝ่าย

นางธัญญลักษณ์  ธีระจาตุพัฒน์
หัวหน้างาน


นายไตรสิทธิ์  ธีระจาตุพัฒน์
เจ้าหน้าที่


นางวาสนา  อโนมา
เจ้าหน้าที่


นายศราวุฒิ  ไชยริบูรณ์
เจ้าหน้าที่