>> งานทัศนศึกษา


นายอำนวย  อโนมา
หัวหน้างาน


นางสาวเจนนี่  สมนึก
เจ้าหน้าที่


นางสาวรักสุดา  อุดม
เจ้าหน้าที่